2018 May 23-26 Murakami Shu-Seki Shihan Teaching in HK